Aktualności

Aktualności

Jak sprzedać nieruchomość, by nie płacić podatku dochodowego

Zasadą  jest,że odpłatne zbycie nieruchomości bądź jej części  skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa podatku dochodowego.

Istnieją jednak przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych  odstępstwa od obowiązku zapłaty podatku  dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Poniżej  wskazujemy   w jakich  okolicznościach   nie płacimy  podatku dochodowego  w przy­padku sprzedaży nieruchomości :

  • sprzedaż następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego,
    w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub jej wybudowanie. Np. zakupioną nieruchomość 30 lipca 2017 roku bez podatku sprzedać będziemy mogli dopiero od stycznia 2023 roku;
  • środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, w okresie dwóch lat od zbycia, przezna­czone zostaną na własne cele mieszkaniowe, czyli na:

- zakup budynku mieszkalnego lub jego części;

 - zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
lokalu;

 - zakup gruntu lub udziału w gruncie (również zakup wieczystego użytkowania lub udziału w takim użytkowaniu), jeżeli nabywane prawo własności jest związane z bu­dynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym;

 - nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego w spółdzielni bądź udziału w takim prawie;

 - nabycie gruntu pod budowę domu mieszkalnego lub udziału w takim gruncie;

 - wykonanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego/lokalu;

 - wykonanie adaptacji budynku niemieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne;

 - dokonanie spłaty kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe przed dniem sprzedaży nieruchomości, jeżeli bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  • sprzedaży dokonuje osoba, która nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia po zmarłym współmałżonku – w tym przypadku obowiązują odrębne zasady liczenia pięcioletniego okresu, po upływie którego sprzedający nie musi płacić  podatku;

Do wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe nie zaliczamy wydatków przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dowody poniesienia wydatków na wymienione wyżej cele (faktury, przelewy, potwierdzenia zapłaty itp.) należy zachować.

Do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano nieruchomość, w deklaracji podatkowej PIT-39 informujemy Urząd Skarbowy o naszych zamierzeniach wydatkowania środków ze sprzedaży na wymienione wyżej cele mieszkaniowe. Nie składamy odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Jeżeli w ciągu dwóch lat nie wydamy pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na wymienione wyżej  cele mieszkaniowe albo wydamy je w mniejszej niż zadeklarowana kwocie, składamy korektę zeznania podatkowego i płacimy zaległy podatek wraz z odsetkami.

                                                                                                                                                                   Alicja Galiszkiewicz

Zapisz się do Newslettera!

Spersonalizuj ustawienia i otrzymuj tylko informacje o ofertach, które faktycznie Cię interesują!

Dane adresowe

Galiszkiewicz i Foryś NIERUCHOMOŚCI
ul. Czarnieckiego 2
37-500 Jarosław

Dane kontaktowe

Tel. +48 16 623 41 27
E-mail

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij